Polityka prywatności

Polityka prywatności

Ten dokument określa zasady postępowania przy przetwarzaniu danych osobowych użytkowników Serwisu dostępnego pod adresem https://patrykgabriel.pl/

Przez rozpoczęciem korzystania z serwisu użytkownik powinien zapoznać się z niniejszym dokumentem, który określa kto i w jakim celu oraz na jakiej podstawie przetwarza dane użytkownika i jakie są jego prawa z tym związane. W przypadku braku zgody z treścią tego dokumentu, należy zaprzestać używania Serwisu.

Każda osoba korzystająca z Serwisu pozostaje anonimowa do momentu, w którym zdecyduje się ujawnić swoją tożsamość. Administrator serwisu zapewnia, że nie przetwarza żadnych danych bez zgody użytkownika, gdzie przez zgodę rozumieć należy zaznaczenie okienka, kliknięcie w link potwierdzający, ustawienia przeglądarki i każde inne oświadczenie czy zachowanie, jakie w danym kontekście jasno wskazuje, że zaakceptował on zaproponowane przetwarzanie. Przetwarzane dane osobowe są różnego rodzaju, a przetwarzanie ich następuje w różnych celach, zgodnych z prawem.

Dbając o bezpieczeństwo danych użytkowników, serwis stosuje środki techniczne zapewniające ich ochronę między innymi przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym czy przetwarzaniem z naruszeniem przepisów prawa. Przetwarzanie danych przez Administrator jest zgodne z obowiązującymi standardami i przepisami.

1. Definicje

 1. Serwis – ta strona internetowa;
 2. Administrator – Patryk Gabriel, admin@patrykgabriel.pl
 3. Użytkownik – osoba fizyczna korzystająca z Serwisu.

2. Postanowienia ogólne

 1. Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. W przypadku zmiany regulacji dotyczących ochrony danych osobowych Administrator zobowiązuje się do przestrzegania w niniejszej Polityce ich nowego kształtu. Dotyczy to między innymi rozporządzenia RODO.
 3. Administrator jest świadom zagrożeń wynikających przetwarzania danych osobowych w sieci Internet, dlatego też oświadcza, iż dokłada starań, aby zapewnić odpowiedni poziom ochrony prywatności i bezpieczeństwa Użytkowników.
 4. Administrator zobowiązuje się do dopilnowania, aby personel upoważniony do przetwarzania danych osobowych był zobowiązany dokonywać tego zgodnie z niniejszą Polityką oraz procedurami wewnętrznymi Administratora.

3. Zakres zbieranych danych

 1. Zbierane przez Administratora dane osobowe Użytkownika wykorzystywane są kontaktu z nim.
 2. Administrator przetwarza następujące dane osobowe Użytkownika: imię i nazwisko, adres mailowy.
 3. Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt. 2 jest niezbędne do świadczenia przez Administratora czynności wskazanych w pkt 1.
 4. W przypadku wizyty na stronie, podczas której Użytkownik nie wypełnia formularzy zbierane są dane statystyczne takie jak odwiedzane strony i podstrony oraz ilość spędzanego czasu na każdej z nich, data i godzina odwiedzin, system operacyjny i przeglądarka internetowa, lokalizacja. Podstawą prawną jest prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na poprawie struktury strony.
 5. Administrator nie przetwarza danych osób komentujących jego wpisy w Serwisie.
 6. Administrator zastrzega sobie możliwość przetwarzania danych osób w celu tworzenia rejestrów i ewidencji osób wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych oraz archiwalnym i w celu wykazania faktów o znaczeniu dowodowym i prawnym.

4. Sposób przetwarzania danych

 1. Korzystanie z Serwisu jest dobrowolne. Wysyłający informacje za pomocą formularza znajdującego się w Serwisie winien liczyć się z tym, iż informacja ta może zostać opublikowana w Serwisie w zanonimizowanej formie.
 2. Dane osobowe Użytkowników nie będą przekazywane podmiotom trzecim w celach marketingowych.
 3. Administrator przekazuje dane osobowe w celu realizacji umowy następującym podmiotom – pracownikom Administratora.
 4. Administrator przekazuje dane osobowe, jeżeli zwrócą się o to uprawnione organy państwowe – w szczególności Policja i jednostki organizacyjne prokuratury lub Prezesi UODO, UKE, UOKiK.
 5. Administrator przekazuje dane osobowe następującym firmom trzecim:
 6. a) podmioty mające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

– IQ.pl – oferująca obsługę hostingowo-serwerową

 1. c) podmioty przetwarzające dane poza terytorium Unii Europejskiej

– Google – korzystanie z usług poczty, analytics do analizy statystyk stron,

 1. Administrator oświadcza, że podmioty wymienione w pkt 4 b) zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zobowiązane są do przestrzegania analogicznych do zawartych w Polityce wysokich standardów prywatności.
 2. Administrator informuje, że podmioty wymienione w pkt 4 c) mają siedziby poza Unią Europejską, a zatem w świetle przepisów RODO są traktowane jako tzw. państwa trzecie. Administrator zapewnia, że zgodnie z decyzją wykonawczą Komisji Europejskiej z dnia 12 lipca 2016 r (https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/eu-us-privacy-shield_pl) w takich przypadkach przekazuje dane wyłącznie podmiotom ze Stanów Zjednoczonych, które przystąpiły do programu Privacy Shield. Przystąpienie przez podmioty wymienione w pkt 4 c) do programu Privacy Shield wynika z poniżej wykazanych kwestii.

Google Inc. (adres siedziby głównej: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) –https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active. Zbierane dane uniemożliwiają identyfikację konkretnej osoby, a więcej informacji o standardach prywatności narzędzia dostępne jest pod linkiemwww.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners/. Ponadto korzystając z poniższego linku:https://tools.google.com/dlpage/gaoptout istnieje możliwość wyłączenia aktywności mierzonej przez Google Analytics .

Tym samym powyższe firmy gwarantują przestrzeganie analogicznych do Rozporządzenia standardów w zakresie ochrony danych osobowych, a korzystanie przez Administratora z ich technologii przy przetwarzaniu danych osobowych jest zgodne z prawem.

 1. Administrator informuje, że ze względu na niespełnianie przesłanek obowiązkowości nie powołał Inspektora Ochrony Danych. Administrator nie jest organem lub podmiotem publicznym, a jego główna działalność nie polega na operacjach przetwarzania, które ze względu na swój charakter, zakres lub cele wymagają regularnego i systematycznego monitorowania osób, których dane dotyczą, na dużą skalę. Ponadto główna działalność Administratora nie polega na przetwarzaniu na dużą skalę szczególnych kategorii danych osobowych, oraz danych osobowych dotyczących wyroków skazujących i naruszeń prawa. Tym samym metodą kontaktu w kwestiach danych osobowych jest formularz dostępny w Serwisie.
 2. Administrator zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa nie przetwarza danych osobowych w nieograniczonym okresie, lecz jedynie przez czas niezbędny do osiągnięcia następujących celów:

– kontaktu – na czas prowadzenia rozmowy z użytkownikiem serwisu, zainicjowanej przez użytkownika; z możliwością przedłużenia czasu przechowywania w związku z koniecznością przekazania ich organom wymienionym w §4 punkt 4, w celu wykazania faktów o znaczeniu dowodowym i prawnym.

Po tym okresie dane osobowe zostaną nieodwracalnie usunięte lub zniszczone.

5. Obowiązki i prawa Użytkownika

 1. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
 2. Użytkownik zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
 3. Wszystkie treści zamieszczone w Serwisie korzystają z ochrony prawnoautorskiej i są własnością Administratora. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Administratorowi, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości Serwisu bez zgody Administratora.
 4. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej zgody Administratora, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość Serwisu stanowi naruszenie prawa autorskiego.
 5. Administrator zapewnia Użytkownikowi realizację uprawnień wskazanych poniżej poprzez kontakt przez formularz kontaktowy dostępny w Serwisie nie później niż w ciągu 30 dni po otrzymaniu żądania (jeżeli z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – nie będzie mógł spełnić żądania w ciągu 30 dni, spełni je w ciągu kolejnego miesiąca informując uprzednio o zamierzonym przedłużeniu terminu):
 6. a) Prawo do cofnięcia zgody – cofnięcie zgody może jednak uniemożliwić dalsze korzystanie z usług, które zgodnie z prawem Administrator świadczyć może jedynie za zgodą. Ponadto cofnięcie zgody nie powoduje, że przetwarzanie danych osobowych do momentu cofnięcia było niezgodne z prawem.
 7. b) Prawo do sprzeciwu wobec wykorzystania danych – jeśli Administrator przetwarza dane w oparciu o prawnie uzasadniony interes, Użytkownik może wnieść sprzeciw wobec ich wykorzystywania. Jeżeli sprzeciw okaże się zasadny, a Administrator nie będzie mieć innej podstawy prawnej do przetwarzania danych – usunie dane będące przedmiotem sprzeciwu.
 8. c) Prawo do usunięcia danych (“prawo do bycia zapomnianym”) – Administrator na żądanie usunie dane w przypadku wycofania zgody, wniesienia zasadnego sprzeciwu wobec wykorzystania w celach marketingowych lub statystycznych, przetwarzania niezgodnie z prawem lub gdy przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane. Administrator zastrzega, że może zachować pewne dane osobowe w zakresie niezbędnym do kopii zapasowych lub celów ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń oraz relacji z organami państwowymi.
 9. d) Prawo do ograniczenia przetwarzania danych – w przypadku kwestionowania prawidłowości danych oraz legalności lub niezbędności ich przetwarzania i wniesienia sprzeciwu.
 10. e) Prawo dostępu do danych – Administrator zobowiązuje się do potwierdzenia przetwarzania danych osobowych, jeśli ma ono miejsce. W takim przypadku Użytkownik ma możliwość uzyskania kopii danych i dostępu do nich oraz uzyskania informacji zawartych w niniejszej Polityce i innych żądanych.
 11. f) Prawo do sprostowania danych – Administrator na żądanie Użytkownika zobowiązuje się do sprostowania danych (dla danych nieprawidłowych) oraz ich uzupełnienia (dla danych niekompletnych).
 12. g) Prawo do przenoszenia danych – na żądanie Użytkownika Administrator wyśle w postaci pliku w formacie pdf lub innym ustalonym dane osobowe do żądającego lub bezpośrednio do innego wskazanego przez niego Administratora.
 13. h) Ponadto Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Administrator wskazuje, że szanuje prawa z zakresu ochronie danych osobowych oraz dąży do ich wykonywania w najwyższym możliwym stopniu. Jednocześnie przedmiotowe prawa nie mają charakteru absolutnego, więc możliwa jest zgodna z prawem odmowa ich realizacji – Administrator zapewnia poprzedzenie ewentualnej odmowy niezbędną analizą problematyki oraz dokonanie jej jedynie w sytuacji, gdy odmowa jest konieczna ze względu na podstawy nadrzędne wobec interesów Użytkownika.

6. Pliki cookies

 1. Serwis Administratora używa plików „cookies”. Brak zmiany ustawień przeglądarki po stronie Użytkownika jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie. Cookies to krótkie informacje tekstowe, zapisywane na komputerze, czy też innym urządzeniu użytkownika. Mogą być one odczytywane przez Administratora, a także przez systemy należące do innych podmiotów, z których usług korzysta (np. Google). Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Więcej informacji na temat plików cookies można uzyskać na stronie www.allaboutcookies.org.
 2. Pliki cookies stosowane w serwisie nie przechowują danych osobowych ani innych informacji zebranych od Użytkownika. Serwis wykorzystuje cookie do zidentyfikowania sesji przeglądarki, co umożliwia korzystanie z funkcji serwisu. Korzystanie z „cookies” nie pozwala Admistratorowi na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych i adresowych Użytkownika ani żadnych informacji poufnych z jego komputera.
 3. Cookies stosowane są do następujących celów: zachowanie bezpieczeństwa usług i zapobiegania oszustwom, ułatwienia wydajności strony, rejestracja wizyt do celów statystycznych, korzystanie z funkcji społecznościowych, wspieranie personalizacji stron internetowych (np. zapisywania ustawień języka). Pliki cookies mogą być również wykorzystywane i zamieszczane przez współpracujących z Administratorem partnerów – podlegają wówczas politykom cookie lub politykom prywatności zamieszczających je podmiotów.

W przypadku odtwarzania w Serwisie materiałów umieszczonych na portalu Youtube, Administrator informuje o możliwości instalacji cookies tego serwisu.

Zakres oraz cel gromadzenia danych oraz droga kontaktu i realizacji praw czy dokonania ustawień zapewniających ochronę prywatności zostały opisane w polityce prywatności poszczególnych usługodawców (odnośniki w par 4 pkt 6 niniejszej Polityki).

 1. Zwyczajowo przeglądarka internetowa domyślnie dopuszcza wykorzystywanie cookies w urządzeniu. Administrator informuje, że można zmienić ustawienia w przeglądarce internetowej — całkowicie blokować automatyczną obsługę plików cookies lub żądać powiadomienia o każdorazowym zamieszczeniu cookies w urządzeniu.

W przypadku stosowania Google Chrome, instrukcja znajduje się tutaj –https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en

W przypadku stosowania Mozilla Firefox, instrukcja znajduje się tutaj – https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer

W przypadku stosowania Safari, instrukcja znajduje się tutaj – https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=pl_PL

W przypadku stosowania Microsoft Edge, instrukcja znajduje się tutaj – https://docs.microsoft.com/en-us/microsoft-edge/devtools-guide/debugger/cookies

W przypadku stosowania Internet Explorer, Administrator sugeruje zmianę narzędzia na któreś z powyższych, a ponadtoinstrukcja znajduje się tutaj – https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

W przypadku stosowania Windows Phone, instrukcja znajduje się tutaj – https://support.microsoft.com/pl-pl/help/11696/windows-phone-7

 1. Administrator czuje się w obowiązku uprzedzić, że wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może spowodować trudności w korzystaniu ze strony internetowej i ograniczenie jej funkcjonalności.

7. Postanowienia końcowe

 1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności stosuje się właściwe przepisy prawa polskiego i europejskiego. Na tej stronie mogą znajdować się dodatkowe zapisy odnośnie prywatności użytkowników regulujące zagadnienia szczegółowe – mają one pierwszeństwo przed niniejszą Polityką.
 3. Niniejszy dokument Administrator może okresowo aktualizować, publikując nowe wersje w Serwisie. Ponadto o zmianach niniejszej Polityki prywatności Administrator może powiadamiać mailowo. Dalsze korzystanie z Serwisu lub dalsze przekazywanie Administratorowi danych osobowych będzie podlegać warunkom Polityki prywatności obowiązującym w danym momencie.